Hållbarhetsarbete

Som aktörer i den globala vinsektorn är vi del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar – och påverkas av – människor och miljö. Vår ambition är att öka de positiva effekterna och minska de negativa. För oss innebär det framförallt att;

 • vara en bra förebild
 • minimera negativ miljöpåverkan
 • säkra goda arbetsvillkor
 • bedriva affärer på ett korrekt sätt
 • måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Inte bara därför att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets komplexitet, är ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund.

hallbarhet_bakgrundsbild

Hållbarhetsarbete till vardags

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i vår verksamhet och diskuterar därför utmaningar och förbättringar regelbundet. I vår egen verksamhet, med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är utbytet med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt.

Internt försöker vi på olika sätt att ”walk the talk” när det kommer till det dagliga hållbarhetsarbetet. Vi tror på mångfald och är måna om att alla ska trivas. Vi är med i Svanens nätverk och prioriterar miljö- och etiskt märkta produkter och tjänster till kontoret, har grön el, försöker begränsa vår resursförbrukning och återvinner så långt det är möjligt.

Vi satsade tidigt på ekologiska och etiskt märkta viner och är marknadsledare i de kategorierna. Via de etiska certifieringarna Fairtrade och Fair for Life avsätts betydande premier som ger bättre levnadsvillkor för odlare och arbetare i utsatta vinodlarländer.

I Argentina och Bulgarien har vi engagerat oss extra mycket för att förbättra arbetarnas villkor, stödja socialt utsatta grupper och minska miljöpåverkan. Läs gärna mer om projektet i Argentina här.

Klimatneutrala transporter och Solvatten
För att minska vår verksamhets klimatpåverkan arbetar vi sedan flera år mycket med logistik och prioriterar tåg- och båttransporter där det går. Vi klimatkompenserar för transporternas koldioxidutsläpp – från producenter i olika länder och till butiker och restauranger i Sverige främst genom Solvatten.  Solvatten är en innovativ uppvärmnings- och vattenreningslösning som utvecklats för hushållsbruk i utvecklingsländer. Utöver att minska behovet av ved och fossila bränslen för uppvärmning så renar den vatten och minskar därmed riskerna för vattenburna infektioner och sjukdomar. Under 2017 så medförde distributionen och användandet av våra Solvatten-enheter till en kompensation av 4040 ton koldioxid samt 3 miljoner rent vatten och förbättrad hälsa för uppskattningsvis 3500 människor på den kenyanska landsbygden. Läs gärna mer på solvatten.org

Vi uppmuntrar och stödjer gärna miljöförbättrande initiativ hos våra affärspartners och är pigga på att hitta och ta del av hållbara innovationer och lösningar som gynnar oss och andra.

Vi är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwise och Prata om Alkohol som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

BSCI – Business Social Compliance Initiative

Som leverantörer till Systembolaget följer vi självklart riktlinjerna för inköps- och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner.

Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att arbeta efter och sprida vidare, från ”buyer to supplier”. Uppförandekoden innebär i korthet:

 • Respekt för rätt till kollektiv förhandling
 • Ingen diskriminering
 • Rimlig ersättning
 • Arbets- och övertid enligt nationell lagstiftning
 • Säker och hälsosam arbetsplats
 • Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare
 • Inga osäkra anställningar
 • Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder
 • Hänsyn till miljö
 • Etiskt affärsuppträdande

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan. Samtidigt försöker vi hitta vår egen linje i implementeringen och utveckla rutiner som passar i ett entreprenörsdrivet företag som vårt.

Vi har en gynnsam tradition av att arbeta nära och långsiktigt med våra leverantörer. Det märks när vi nu fördjupar samarbetet ytterligare och arbetar kontinuerligt med kommunikation, kartläggningar, uppföljningar och gemensamma förbättringar.

I vår strävan att bli mer hållbara, tar vi gärna emot tips och synpunkter från våra intressenter. Välkommen att kontakta någon av oss medarbetare!